Macevy

Náhrobky

Náhrobky na cintoríne sú vyjadrením konzervatívneho vkusu členov bratislavskej židovskej komunity. Môžeme konštatovať relatívnu skromnosť vo formách, veľkostiach aj umeleckom prevedení náhrobkov. V jednotlivých sekciách sa dodržiaval prísny raster usporiadania hrobov a ani v jednej časti nedošlo k alokácii výrazne väčšej plochy na hrobové miesta prominentných zosnulých. V porovnaní s inými veľkými mestskými cintorínmi tohto obdobia (Viedeň, Budapešť, Praha) tu nenachádzame žiadne výpravné rodinné mauzóleá alebo luxusné náhrobky.

Rabínske hroby

Základným typom náhrobku je vertikálna stéla (maceva) s textom. Jednoduchá stéla má horizontálne alebo polkruhové zakončenie. Komplikovanejšie verzie náhrobku sú architektonicky členitejšie, bohato dekorované rastlinnými alebo geometrickými prvkami. Tieto náhrobky kombinujú použitie dobre tvárneho vápenca a mramorovej dosky s textami.

Do ďalšej skupiny patria náhrobky, ktoré kombinujú vertikálne stély s horizontálnymi náhrobnými doskami. Tento typ náhrobkov sa používal na hroboch významných rabínov. Náhrobky Ketava Sofera a Ševeta Sofera majú vertikálne dve stély – na oboch stranách náhrobných dosiek.

Obelisky

Tretí typ náhrobkov sú typické obelisky, s ktorými sa stretávame od konca 19. storočia do predvojnového obdobia. Ako materiál sa na ne často používal tmavý granit. V rámci cintorína nájdeme niekoľko náhrobkov s motívom zlomeného stĺpa na sokli. Boli typické pre detské hroby. Jeden náhrobok používa ako ústredný motív vázu na sokli. Pri moderných náhrobkoch ide často o pomníky s náhrobnou doskou a vertikálnou epitafnou doskou. Niektoré majú modernú neštandardnú formu.

Z hľadiska použitého materiálu sa pri najstarších náhrobkoch stretávame s vápencom a pieskovcom, neskôr žulou. Pri luxusnejších náhrobkoch s vápencom v kombinácii s mramorom. Neskôr pri drahších náhrobkoch dominovali žula a čierny granit. Pri povojnových hroboch nájdeme umelý kameň kombinovaný s prírodným kameňom. V nedávnej dobe pribudli ónyxové náhrobky.

Ruky Kohenov

Na náhrobkoch sa stretávame s typickými symbolmi, ktoré sú všeobecne rozšírené na židovských cintorínoch. Žehnajúce ruky označujú náhrobky kohénov, potomkov chrámových kňazov, ktorí si v tradičnom judaizme udržiavajú špeciálne postavenie v komunite. Ich povinnosti sa viažu na dnes nestojaci chrám, ale v rámci synagogálnej bohoslužby požehnávajú kongregáciu kňazským požehnaním (birkat kohanim) a dostávajú prvé predvolanie k Tóre. Vedú tiež rituál vykúpenia prvorodeného syna (pidion haben). Kohéni majú v prípade obnovenia Jeruzalemského chrámu opäť vykonávať chrámové obete, a preto si musia uchovávať rituálnu čistotu. Medzi pravidlá patrí obmedzenie ich kontaktu s mŕtvym telom a zákaz návštev cintorínov. Časti cintorína, kde pochovávajú kohénov, preto bývajú ľahko prístupné, aby sa minimalizoval pohyb ich príbuzných v areáli.

Leviti

Na náhrobkoch býva zobrazený krčah, ktorý označuje hroby levitov. Leviti sú potomkami kňazského kmeňa Levi, ktorí v Jeruzalemskom chráme asistovali kohénom. V tradičných synagógach umývajú kohénom pred požehnaním ruky a dostávajú druhé predvolanie k Tóre. Pozoruhodný je motív leva v pohybe na náhrobku Judu Leib Ber Berlina (sekcia 4, rad 33, č. 5). Bol pochovaný v roku 1853 a jeho náhrobok patrí k najstarším na cintoríne. Symbolom kmeňa Juda je lev, ktorý je tiež symbolom kráľa Dávida a ten takisto pochádzal z tohto kmeňa. V niektorých prípadoch sa stretávame so symbolom smutnej vŕby.

Smutná vŕba

Napriek spoločensky významnému postaveniu mnohých zosnulých je pre bratislavský cintorín typická striedmosť. Význam zosnulého je často vyjadrený v poetických hebrejských textoch náhrobkov. Celkové vyznenie areálu je konzervatívne, pri starších hroboch sa používajú výlučne hebrejské texty, neskôr ich nahrádzajú nemecké texty s hebrejským písmom. Absentuje používanie maďarčiny, ktorej používanie bolo v Bratislave typické pre neologických židov. Na povojnových náhrobkoch nájdeme aj texty v latinke.

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk