Chodník na cintoríne

Morfológia

Ortodoxný cintorín je moderné mestské pohrebisko založené plánovito na rozsiahlej ploche s prihliadnutím na veľkosť židovskej komunity (neskôr len ortodoxnej obce). Cintorín sa dnes nachádza v blízkosti centra mesta, čo bolo podmienené relatívne malou rozlohou mesta v polovici 19. storočia, keď bol založený. Cintorín je v svahovitom teréne s juhozápadnou orientáciou. Celý areál bol dôsledne manažovaný – dnes je rozdelený na 18 sekcií. Jednotlivé sekcie boli zapĺňané postupne, hrobové miesta sú usporiadané v presne vymeraných rastroch, často sa začínalo pochovávať v hornej časti sekcie, od kraja. Sekcie oddeľujú chodníky, v niektorých prípadoch schodiská a terasy. Číslovanie radov je zdola, jednotlivé hroby v rade zľava.

Sekcia kohénov

V rámci areálu platí sociálna diferenciácia, niektoré sekcie boli viac prominentné, niektoré menej. Platí jednoduché pravidlo: čím je sekcia ťažšie prístupná (vzdialenosť od vstupu, prudký svahovitý terén), tým je menej lukratívna. V týchto častiach cintorína sa potom viacej pochovávali sociálne slabší členovia komunity, mimobratislavskí zosnulí, utečenci, emigranti alebo obete epidémií (sem môžeme zaradiť hroby z roku 1918, keď sa šírila španielska chrípka). Mnohé hroby z tohto obdobia nemajú náhrobky.

V sekciách 2 a 4 sú špeciálne časti vyhradené pre hroby kohénov. V niektorých sekciách sa uplatňovalo pravidlo oddeleného pochovávania mužov a žien. V tridsiatych rokoch sa používalo hlavne delenie na výlučne mužské rady a ženské rady. Ak bol rad zmiešaný, mužskú a ženskú časť oddelili vynechaním jedného hrobového miesta (napr. sekcia 3, rad 1). Medzi najprominentnejšie časti cintorína môžeme zaradiť sekcie 4, 6 a 7, kde sa nachádzajú hroby rabínov a iných významných osobností z komunity. Hroby príslušníkov rodín Bettelheim a Pappenheim sú skoncentrované na dvoch miestach. Hroby manželiek rabínov sa tiež často grupovali. V niektorých prípadoch boli prominentní zosnulí prevezení za účelom pohrebu do Bratislavy (Ignatz Deutsch z Badenu pri Viedni, Chaim Sofer z Pešti).

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk